ค้นหาประกาศ:
เข้าสู่ระบบสมาชิก

โปรแกรมทัวร์บรูไน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI

โปรแกรมทัวร์บรูไน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI
 • :ผู้ประกาศ
 • บอม
 • :ที่อยู่
 • 98/22ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน นครปฐม
 • :จังหวัด
 • นครปฐม
 • :เบอร์โทรศัพท์
 • 0890404783
 • :ความต้องการ
 • ต้องการขาย
 • :สภาพสินค้า
 • ใหม่
 • :ราคา
 • 16.00 บาท
 • :เว็บไซต์
 • คลิกเพื่อเข้าดูเว็บไซต์
 • :ลงประกาศวันที่
 • 19 มิ.ย. 2560 15:49 น.
 • :อัพเดทล่าสุด
 • -
http://tourbrunei.biz

วันที่ 1 :  กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต

11.30 น.  คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน รอยัล บรูไน โดยมีทีมงาน ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
13.30 น.  นำท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI514 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที่
17.15 น.  เดินทางถึง สนามบิน บรูไน  
เย็น          บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่ ตลาด กาดง ไนท์มาร์เก็ตให้ท่านได้เลือกซื้อ ขนม หรือ อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไนตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ที่พัก  The Centerpoint Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ( พักห้องละ 2 ท่าน)

วันที่ 2 :  Tamu Market-หมู่บ้านกลางน้ำ - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑ์ Malay Technology-ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman-ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังจากนั้นชม Tamu Market นำท่านชมบรรยากาศตลาดยามเช้าชมวิถีชีวิตของชาวบรูไน จากนั้นนำท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer เป็นสถานที่ ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ำของบรูไน ซึ่งเป็นหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำบรูไน เป็นหมู่บ้านกลางน้ำที่มีคนอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลูกสร้างอยู่บนเสาค้ำยันและเชื่อมต่อกันด้วยสะพาน จากนั้นนำท่านชม                มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน สร้างขึ้นโดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็นมัสยิดประจำพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบัน มัสยิดแห่งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปัตยกรรมอิตาลี ได้รับการขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล บริเวณด้านหน้าของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจำลองเรือพระราชพิธีมาประดับ
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังจากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ Malay Technology ชมการจำลองรูปแบบการใช้ชีวิต และจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของชาวบรูไน จากนั้นนำท่านผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1984  พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรูที่พระองค์สะสมอีกด้วย ซึ่งพระราชวังแห่งนี้จะไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปได้ยกเว้นในวันสำคัญทางศาสนาอิสลามประจำปี คือวันเฉลิมฉลองเนื่องในวันสิ้นสุดการถือศีลอด
เย็น          บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารหลังอาหารนำท่านชม การแสดงน้ำพุเต้นระบำ ซึ่งใช้ปั้มถึง 92 ปั้มในการดันน้ำ 20,000 แกลลอนต่อนาทีส่งแรงดันให้เกิดน้ำพุมีความสูงถึงกว่า 18 เมตร พร้อมกับชมอนุสาวรีย์แก้วเจียระไนเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก หลังจากนั้นเช็คอินเข้าที่พัก ที่พัก The Centerpoint Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ( พักห้องละ 2 ท่าน)

วันที่ 3 :  มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-กรุงเทพฯ

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังจากนั้นนำท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน มัสยิดทองคำ แห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน โดยมีการนำเข้าวัสดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทั่วโลก เริ่มก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณล้ำค่าขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิมทั่วโลกมาแสดงไว้  อาทิเช่น คัมภีร์อัลกุระอาน ขนาดเล็กที่สุดในโลก
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน และข้าวของเครื่องใช้ขององค์สุลต่านเอาไว้มากมาย หลังจากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้งที่ ยาย่าซัน คอมเพล็กซ์ เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัยได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
18.15 น.  นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI519 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
20.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ  โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ สถานการณ์ โอกาส และความเหมาะสมทั้งนี้ทั้งนั้นโดยจะยึดความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นหลัก

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

รายละเอียดห้องพัก

ราคาต่อท่าน

ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง       

 

เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน             

 

เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)

 

เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
- ค่าตั่วเครื่องบินไป – กลับ  เส้นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว  และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
- ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน 
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
- หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
- ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
- สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
- ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 15 SGD (ดอลล่าห์สิงค์โปร) ต่อท่านต่อทริป

 

คำค้นหาประกาศ:
แพคเกจทัวร์
โปรโมทที่อื่น:

ประกาศในหมวดหมู่เดียวกัน (ลงประกาศฟรี ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท) 10 รายการล่าสุด