ค้นหาประกาศ:
เข้าสู่ระบบสมาชิก

ทัวร์ปารีส (นอร์มังดี-ปารีส) 7 วัน 4 คืน สายการบินไทย ราคา : 62,900 บาท

ทัวร์ปารีส (นอร์มังดี-ปารีส) 7 วัน 4 คืน สายการบินไทย ราคา : 62,900 บาท
 • :ผู้ประกาศ
 • บอม
 • :ที่อยู่
 • 98/22ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน นครปฐม
 • :จังหวัด
 • นครปฐม
 • :เบอร์โทรศัพท์
 • 0890404783
 • :ความต้องการ
 • ต้องการขาย
 • :สภาพสินค้า
 • ใหม่
 • :ราคา
 • 62.00 บาท
 • :เว็บไซต์
 • คลิกเพื่อเข้าดูเว็บไซต์
 • :ลงประกาศวันที่
 • 19 มิ.ย. 2560 15:55 น.
 • :อัพเดทล่าสุด
 • -
http://francetour.biz

วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ 
21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ


วันที่สอง มหาวิหารรูอ็อง หอนาฬิกาดาราศาสตร์ เมืองโดวิลล์ 
00.05 น. เหินฟ้าสู่ปารีส โดยเที่ยวบิน TG930 สายการบิน การบินไทย
06.05 น. ถึงสนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ นครปารีส ประเทศฝรั่งเศส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่า ประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ออกเดินทางสู่เมืองเมือง รูอ็อง(ROUEN) นำคณะชม มหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือ มหาวิหาร นอเทรอดามแห่งรูอ็อง (Cathedrale Notre-Dame de Rouen) เคยถูกทำร้าย ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 ทำให้มหาวิหารถูกระเบิด ภายหลังมีการซ่อมแซม ขึ้นมาใหม่ อย่างสวยงาม หลังจากนั้นนำคณะเดินชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Gros Horloge) ซึ่งเป็นหอนาฬิกาดาราศาสตร์เก่า ตั้งอยู่กลางกรุงปราก ให้ คณะได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไว้ และอิสระกับการช็อปปิงสินค้า
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่1) 
บ่าย นำคณะเดินทางสู่เมืองโดวิลล์ (Deauville) เป็นเมืองติดชายทะเล ที่มีท่าเทียบ เรือ รีสอร์ท 5 ดาว บ้านไฮโซ เป็นเมืองของชนชั้นสูง ไฮโซ และยังเป็นสถานที่ ถ่ายภาพยนต์ชื่อดัง The Devil Wears Prada นำคณะอิสระช็อปปิงกับสินค้า มากมาย จากนั้นเดินทางสู่เมืองก็อง (Caen) เมืองหลวงของแคว้นบัส-นอร์ม็องดี ซึ่งเป็นเมืองหลักของจังหวัดกาลวาโดส และยังเป็นเมืองสำคัญจุดหนึ่งของยุทธ กาที่นอร์ม็องดีในปี ค.ศ. 1944
เย็น บริการอาหารเย็น(มื้อที่2) หลังอาหารเข้าสู่ที่พักโรงแรม MERCURE CAEN COTE DE NACRE หรือเทียบเท่า


วันที่สาม มงต์แซงต์มิเชล มหาวิหารแห่งแซ็ง-มาโล
เช้า บริการอาหารเช้า(มื้อที่3) จากนั้นนำท่านสู่ มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint- Michel) เป็นมหาวิหารตั้งยู่บนเกาะกลางทะเล เดินขึ้นไปด้านบนเพื่อชมรูปปั้น ทองของนักบุญมิเชล (ไมเคิล) ที่นี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็น หนึ่งในมรดกโลก 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่4) 
บ่าย นำคณะดินทางสู่เมืองแซ็ง มาโล (St. Malo) เมืองที่มีขนาดเล็กมีกำแพง ล้อมรอบตัวเมือง นำคณะชมความงามของ มหาวิหารแห่งแซ็ง-มาโล (Cathedral Saint-Vincent de Saint-Malo) เป็นอาสนวิหารนักบุญวินเซนต์แห่ง แซ็ง-มาโล ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่นักบุญวินเซนต์แห่งซารากอสซา หลังจาก นั้นอิสระช็อปปิง
ค่ำ บริการอาหารเย็น(มื้อที่5) นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE MONT SAINT MICHEL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ ปารีส ล่องเรือโตมุช จัตุรัสคองคอร์ด ชองป์เอลิเซ่ ประตูชัยนโปเลียน หอไอเฟล
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่6) ออกเดินทางเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองศูนย์กลางทาง เศรษฐกิจของประเทศฝรั่งเศส
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่7) ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย นำคณะล่องเรือโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ำแซนน์ เพื่อเที่ยวชมเมืองปารีส แม่น้ำสายนี้ไหลผ่านกลางเมืองปารีส ทำให้ท่านจะได้ ชมบรรยากาศของเมือง สถานที่สำคัญอย่าง ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ลานที่ใช้ตัดสินประหารชีวิต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และ พระนางมารีอังตัวเนต จากนั้นผ่านเข้าสู่ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) นำคณะชมและถ่ายรูปคู่กับ ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานสำคัญในกรุงปารีส ตั้งอยู่ตรงกลางจัตุรัสชาร์ลส์ เดอ โกลล์ (Place Charles de Gaulle) และถ่ายรูปที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์กลางกรุงปารีส 
ค่ำ บริการอาหารเย็น(มื้อที่8) ภัตาคารอาหารไทย จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย Novotel Paris La Défense หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ช็อปปิง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่9) หลังจานั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่เก่าแก่ที่สุด และ ใหญ่ที่สุดในปารีส ภายในมีภาพวาดโมนาลิซา รูปปั้นเทพวีนัส มัมมี่ ทีมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักกันดี ทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนจำนวนไม่น้อย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน(มื้อที่10)
บ่าย อิสระกับการช็อปปิ้ง สินค้าปลอดภาษี และห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ Galeries Lafayette กับสินค้ามากมาย เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า มากมาย สินค้าแบรด์เนม หลากหลายยีห้อ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง(มื้อที่11) ที่(หอยเอสคาโก้) หลัง อาหารนำคณะเข้าสู่ที่พัก Novotel Paris La Défense หรือเทียบเท่า

วันที่หก ปารีส สนามบิน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่12) นำคณะเดินทางสู่สนามบิน ก่อนกลับเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
12.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ TG931 การบินไทย

 

วันที่เจ็ด กรุงเทพ
06.25 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบิน
-ค่าโรงแรม 3 คืน
-ค่าอาหาร 5 มื้อ
-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
-ค่ายานพาหนะการเดินทาง
-ค่าประกันภัยการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

คำค้นหาประกาศ:
แพคเกจทัวร์
โปรโมทที่อื่น:

ประกาศในหมวดหมู่เดียวกัน (ลงประกาศฟรี ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท) 10 รายการล่าสุด