ค้นหาประกาศ:
เข้าสู่ระบบสมาชิก

ทัวร์ศรีลังกา 32,900 บาท 6วัน 4คืน รวมทุกอย่างจากกทม แพคเกจทัวร์ศรีลังกา

ทัวร์ศรีลังกา 32,900 บาท 6วัน 4คืน รวมทุกอย่างจากกทม แพคเกจทัวร์ศรีลังกา
 • :ผู้ประกาศ
 • บอม
 • :ที่อยู่
 • 98/22ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน นครปฐม
 • :จังหวัด
 • นครปฐม
 • :เบอร์โทรศัพท์
 • 0890404783
 • :ความต้องการ
 • ต้องการขาย
 • :สภาพสินค้า
 • ใหม่
 • :ราคา
 • 32.00 บาท
 • :เว็บไซต์
 • คลิกเพื่อเข้าดูเว็บไซต์
 • :ลงประกาศวันที่
 • 19 มิ.ย. 2560 16:00 น.
 • :อัพเดทล่าสุด
 • -
http://toursrilanka.net

ทัวร์ศรีลังกา โคลัมโบ วัดพระเขี้ยวแก้ว 6วัน 4คืน 32,900 บาท โดยศรีลังกา แอร์ไลน์

ระยะเวลา 6 วัน 
ราคา: 32,900 บาท 
วันที่ออกเดินทาง ปี 2559
เดือนตุลาคม 14-19 (วันออกพรรษา) , 20-25(วันปิยะ)
เดือนพฤศจิกายน 11-16 (วันลอยกระทง)
เดือนธันวาคม 2-7 (วันพ่อ) ,9-14 (วันรัฐธรรมนูญ ) , 29ธ.ค.-3ม.ค.60( ปีใหม่) , 30-4ม.ค. 60 (ปีใหม่) , 31-5ม.ค. 60( ปีใหม่)


วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ - ศรีลังกา
21.50 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น4 สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (Sri lankan Airlines) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ 
21.05 น. เหินฟ้าสู้นครโคลัมโบ โดยเที่ยวบิน UL423 
23.40 น. ถึงสนามบินดารานายเก มุ่งหน้าไปยังเมืองเนคอมโบ เข้าพักที่โรงแรม


วันที่สอง อนุราธปุระ – พระศรีมหาโพธิ์ - เจดีย์รุวันเวลิ - เจดีย์ถูปาราม - เจดีย์อภัยคีรี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1)จากนั้นเดินทางไปยังเมืองอนุราธปุระ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2)
13.00 น. ชมเมืองอนุราธปุระ (เมืองมรดกโลก) สักการะพระศรีมหาโพธิ์ จากนั้นเดินทางไป เจดีย์รุ วันเวลิ หรือ สุวรรณมาลิกเจดีย์ ชมเจดีย์ถูปาราม เจดีย์อภัยคีรี
ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่3) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม โปโลนนารุวะ - อนุสาวรีย์พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช - อาฬาหนะปริเวณ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4) หลังจากนั้นชม เมืองโปโลนนารุวะ (มรดกโลก) นมัสการอนุสาวรีย์พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช ชมอาฬาหนะปริเวณ กับเจดีย์กิริเวเหระ เที่ยวชม กัลวิหาร หรือ วิหารหิน (อุตตราราม) และชมกัลวิหาร หรือ วิหารหิน (อุตตราราม)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่5)
ช่วงบ่าย เดินทางไป เมืองสิกิริยา ชมยอดยอดเขาสิกิริยา พร้อมเที่ยวชมพระราชวังลอยฟ้า พระราชวังสิกิริยา ชมป้อมปราการ หรือ ประตูสิงโต และชม ภาพเขียนสีเฟรสโก
ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่6) เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สี่ ถ้ำดัมบูลล่า - วัดถ้ำดัมบุลล่า - เมืองแคนดี้ – วัดบุปผาราม - วัดพระอุบาลี - ผ้าบาติก ระบำพื้นเมืองของชาวศรีลังกา
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่7) หลังจากนั้นชม ถ้ำดัมบูลล่า (มรดกโลกทางวัฒนธรรม) เที่ยวชม วัดถ้ำดัมบุลล่า หรือ วัดราชมหาวิหาร หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองแคนดี้ ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชมสวนสมุนไพร
ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่8) วัดบุปผาราม หรือ วัดพระอุบาลี ชมวิธีการทำผ้าบาติก ชมระบำพื้นเมืองของชาวศรีลังกา
ช่วงเย็น รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่9) หลังจากนั้นเข้าที่พัก


วันที่ห้า วัดพระเขี้ยวแก้ว - วัดกัลณียา - วิหารกลางน้ำ - ช้อปปิ้ง - ศูนย์การค้า ODEL
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่10) จากนั้นเดินทางไปยัง วัดพระเขี้ยวแก้ว ชมวัดกัลณียา
ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่11) 
บ่าย ชมวิหารกลางน้ำ ช้อปปิ้ง ศูนย์การค้า ODEL
ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่12) หลังจากนั้นเดินทางไปยังสนามบินดารานายเก ประเทศศรีลังกา
วันที่หก กทม.
01.15 น. เหินฟ้ากลับกทม โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ เที่ยวบิน UL 886
06.15 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าโรงแรมที่พัก
- ค่าอาหาร 12 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชม
- ค่ารถบัสตลอดการเดินทาง
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 

 

คำค้นหาประกาศ:
แพคเกจทัวร์
โปรโมทที่อื่น:

ประกาศในหมวดหมู่เดียวกัน (ลงประกาศฟรี ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท) 10 รายการล่าสุด