ค้นหาประกาศ:
เข้าสู่ระบบสมาชิก

ทัวร์ภูฎาน พาโร ทิมพู พูนาคา 5วัน 4 คืน 50,900 บาท โดยภูฎาน แอร์ไลน์

ทัวร์ภูฎาน พาโร ทิมพู พูนาคา 5วัน 4 คืน 50,900 บาท โดยภูฎาน แอร์ไลน์
 • :ผู้ประกาศ
 • บอม
 • :ที่อยู่
 • 98/22ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน นครปฐม
 • :จังหวัด
 • นครปฐม
 • :เบอร์โทรศัพท์
 • 0890404783
 • :ความต้องการ
 • ต้องการขาย
 • :สภาพสินค้า
 • ใหม่
 • :ราคา
 • 50.00 บาท
 • :เว็บไซต์
 • คลิกเพื่อเข้าดูเว็บไซต์
 • :ลงประกาศวันที่
 • 19 มิ.ย. 2560 16:04 น.
 • :อัพเดทล่าสุด
 • -
http://tourbhutan.net

การเดินทาง สายการบินภูฎาน แอร์ไลน์
ระยะเวลา 5 วัน
รับได้ 30 ท่าน 
ราคาท่านละ 50,900 บาท

เปิดรับกรุ๊ปจอยปี 2560
เดือนกรกฎาคม 7-11 (วันอาสาหบูชา,วันเข้าพรรษา) 27-31
เดือนสิงหาคม 11 – 15 (วันแม่)
เดือนกันยายน 1 – 5 
เดือนตุลาคม 4 – 8 , 12 – 16 , 20 – 24 (วันปิยะ)
เดือนพฤศจิกายน 2 – 6(วันลอยกระทง) , 16 – 20 
เดือนธันวาคม 1 – 5(วันพ่อ) , 8 – 12 , 22 – 26 , 28 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61(วันปีใหม่) , 29 – 2 (วันปีใหม่), 30 – 3 (วันปีใหม่)

วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ พาโร ทิมพู วัดตัมซู ตาชิโชซ่ง
04.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น4 ทีมงานคอยให้การต้อนรับ
06.30 น. เหินฟ้าสู่เมืองพาโร โดยเที่ยวบินที่ B3-701A
10.15 น. ถึงสนามบินพาโร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านชมพาโรซอง และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ช่วงเที่ยง บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่1) 
ช่วงบ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองทิมพู ผ่านวัดตัมซู นำท่านชมตาชิโชซ่ง
ช่วงเย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่2) หลังจากนั้นเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง เมืองพูนาคา ซิมโตคาซอง เจดีย์ดรุกวังเยลาคัง วัดชิมิลาคัง พูนาคาซอง
ช่วงเช้า บริการอาหารเช้า(มื้อที่3) นำท่านเดินทางสู่เมืองพูนาคา ระหว่างทางชมป้อมซิมโตคาซอง และแวะชมโดชูลาพาส ชมเจดีย์ดรุกวังเยลาคังเป็นเจดีย์สถูป และเดินทางไปชมวัดชิมิลาคัง
ช่วงเที่ยง บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่4) 
ช่วงบ่าย นำท่านชม ป้อมปราการ พูนาคาซอง ขนาดใหญ่
ช่วงเย็น บริการอาหารเย็น(มื้อที่5) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ทิมพู องค์หลวงพ่อสัจจะธรรม จุดชมวิวซังเกกัง สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฎาน หอสมุดแห่งชาติ โรงเรียนสอยงานศิลปะ
ช่วงเช้า บริการอาหารเช้า(มื้อที่6) หลังจากนั้นเดินทางกลับมายังเมืองทิมพู
ช่วงเที่ยง บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่7) 
ช่วงบ่าย นำท่านสักการะองค์หลวงพ่อสัจจะธรรม ชมจุดชมวิวซังเกกัง ชมสวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฎาน จากนั้นนำท่านชมหอสมุดแห่งชาติหรือเลือกซื้อภายถ่ายเป็นที่ระลึก จากนั้นชมโรงเรียนสอยงานศิลปะ
ช่วงเย็น บริการอาหารเย็น(มื้อที่8) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร ช็อปปิ้ง พาโร สตรีท
ช่วงเช้า บริการอาหารเช้า(มื้อที่9) จากนั้นชมวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร “ทักซัง”เป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์
ช่วงเที่ยง บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่10)
ช่วงบ่าย ลงจาก ทักซัง เรียบร้อยแล้ว พาคณะช็อปปิ้ง พาโร สตรีท ซื้อของฝากของที่ระลึก ตามอัธยาศัย
ช่วงเย็น บริการอาหารเย็น(มื้อที่11) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า สู่สนามบิน พาโร กทม
ช่วงเช้า บริการอาหารเช้า(มื้อที่12) จากนั้นเดินทางกลับสู่สนามบิน พาโร
10.15 น. เหินฟ้ากลับ โดยเที่ยวบิน ที่ B3-700
15.55 น. ถึงกทม พร้อมความประทับใจ จากทีมงาน

อัตตรานี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน 
-ค่าอาหาร 12 มื้อ
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
-ค่ายานพาหนะ
-ค่ามัคคุเทศก์
ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุ (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตตรานี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำ 80% ต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 ,02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่ 
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน 
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554 หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327


รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์
1. Copy หน้า passport ส่งมาทาง Email : sm789@hotmail.com
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้. 

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำห้องพักและยานพาหนะทันที

 


 
คำค้นหาประกาศ:
แพคเกจทัวร์
โปรโมทที่อื่น:

ประกาศในหมวดหมู่เดียวกัน (ลงประกาศฟรี ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท) 10 รายการล่าสุด