ค้นหาประกาศ:
เข้าสู่ระบบสมาชิก

แพคเกจเที่ยวกรีก 8วัน 5คืน จากกทม บริษัททัวร์กรีก ท่องเที่ยวกรีกราคาประหยัด

แพคเกจเที่ยวกรีก 8วัน 5คืน จากกทม บริษัททัวร์กรีก ท่องเที่ยวกรีกราคาประหยัด
 • :ผู้ประกาศ
 • บอม
 • :ที่อยู่
 • 98/22ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน นครปฐม
 • :จังหวัด
 • นครปฐม
 • :เบอร์โทรศัพท์
 • 0890404783
 • :ความต้องการ
 • ต้องการขาย
 • :สภาพสินค้า
 • ใหม่
 • :ราคา
 • 0.00 บาท
 • :เว็บไซต์
 • คลิกเพื่อเข้าดูเว็บไซต์
 • :ลงประกาศวันที่
 • 19 มิ.ย. 2560 16:20 น.
 • :อัพเดทล่าสุด
 • -
http://tourgreece.biz
 

ทัวร์กรีก แพคเกจเที่ยวกรีก 8วัน 5คืน จากกทม บริษัททัวร์กรีก ท่องเที่ยวกรีกราคาประหยัด

การเดินทาง สายการบินไชน่าแอร์
ระยะเวลา : 8 วัน
ราคา : ... บาท


วันแรก กรุงเทพฯ ดูไบ
23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง ดูไบ – เอเธนส์ – แหลมซูเนียน – วิหารแห่งเทพโพไซดอน
02.25 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK 371
05.35 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
10.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ โดยเที่ยวบิน EK 105
14.05 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงเอเธนส์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง และ ปรับเป็นช้ากว่า 5 ชั่วโมง)
นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหลมซูเนียน (Cape Sounion) เพื่อนำท่านชมวิหารแห่งเทพโพไซดอน (Temple of Poseidon) หรือเทพเนปจูน เทพแห่ง มหาสมุทรหรือท้องทะเล
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่1)
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใบเล็ก (Overnight bag) สำหรับพักค้างคืนที่เกาะมิโคโนส 1 คืนและที่เกาะซานโตรีนี 2 คืน

วันที่สาม เอเธนส์ – นั่งเรือเฟอร์รี่ – เกาะมิโคนอส (เวนิสน้อย) – กังหันกลางทะเล – ย่านเมืองเก่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่2)
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือพิเรอุส (PIRAEUS) ออกเดินทางสู่เกาะมิโคนอส (Mykonos) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง(มื้อที่3)
บ่าย นำท่านถ่ายภาพกับกังหันลมมิโคโนส (Mykonos windmills) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มิโค โนส ทาวน์ (Mykonos Town)หรืออีกชื่อหนึ่งว่า โชรา (Chora)หรือ โฮรา (Hora)เมืองหลวง ของเกาะมิโคนอสนำท่านชมความงดงามของเหล่าอาคาร 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง(มื้อที่4)
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม PORTO MYKONOS หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เกาะมิโคนอส – เกาะซานโตรินี – ชมพระอาทิตย์ตก ณ หมู่บ้านเอีย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่5)
เดินทางออกจาก เกาะมิโคนอส (Mykonos)โดยเรือเร็ว Super Jet เพื่อมุ่งหน้าสู่เกาะซานโต รินี (SANTORINI)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน(มื้อที่6)
บ่าย นำท่านสัมผัสมหัศจรรย์ความงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตรินี่นำท่านเดินทางสู่ Perissa Beachนำท่านชมหมู่บ้าน Pyrgosและนำท่านแวะชิมไวน์ที่ Santo Winery
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง(มื้อที่7)
เข้าพักนำท่านข้าสู่ที่พัก โรงแรม ELGRECO หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เกาะซานโตรินี – ล่องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่8)
นำท่าน ขึ้นรถเคเบิ้ลคาร์ ชมความงามของเกาะจากมุมสูง และให้ท่านได้สัมผัส ประสบการณ์สนุกสนานโดยเลือกนั่งลา (Donky) พาหนะที่โด่งดังนำท่านล่องเรือใน ทะเลสาบภูเขาไฟ (Santorini Volcano) จากนั้นนำท่านสู่ บริเวณบ่อน้ำพุร้อนเพื่อได้ให้ สัมผัสความงามของน้ำทะเลสีฟ้าสดเหลือบทองแดงแปลกตาด้วยแร่กำมะถัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน(มื้อที่9)
บ่าย อิสระให้ท่านเดินชมถนน VIA”D”ORO (GOLD STREET)ตลอดสองข้างทาง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เข้าพักนำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ELGRECO หรือเทียบเท่า

วันที่หก เกาะซานโตรินี – เอเธนส์ – ช้อปปิ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่10) นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อ เดินทางกลับสู่กรงุเอเธนส์เที่ยวบิน
11.40 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ (Athens) โดยสายการบิน AEGEAN เที่ยวบินที่ A3 355
12.25 น. เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (ATHENS) กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตารอาหารพื้นเมือง(มื้อที่11)
บ่ายอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ย่าน เมืองเก่าปลาก้า (Plaka)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย(มื้อที่12)
เข้าพักนำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด เอเธนส์ – สนามกีฬาโอลิมปิค – วิหารพาร์เธนอน – สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่13)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนำท่านเที่ยวชมเมืองเอเธนส์ (Athen) ชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square)
จากนั้นผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค (Pan Athenaic Olympic) พร้อมถ่ายภาพกับประตูชัยเฮ เดรียน (Arch of Hadrian) และชมหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อโครโปลิส (Acropolis)นำท่านเข้าชมวิหารพาร์เธนอน (Parthenon)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน(มื้อที่14)
บ่าย นำคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลา ในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
16.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 106
21.35 น. ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่แปด กรุงเทพฯ
03.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน EK 376
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน 
-ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน 
-ค่าอาหารตามรายการระบุ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
-ค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
-ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
-ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
-ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุใน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ 
-ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
-ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 

ติดต่อสอบถามและจองทัวร์กับสไมล์ไทย
โทร 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 
แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

วิธีการจองทัวร์
กรุ๊ป มัดจำ 70 % / ท่าน ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)

คำค้นหาประกาศ:
แพคเกจทัวร์
โปรโมทที่อื่น:

ประกาศในหมวดหมู่เดียวกัน (ลงประกาศฟรี ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท) 10 รายการล่าสุด