ค้นหาประกาศ:
เข้าสู่ระบบสมาชิก

ทัวร์อเมริกา เม็กซิโก 12วัน 9คืน 18,900 บาท จากกทม

ทัวร์อเมริกา เม็กซิโก 12วัน 9คืน 18,900 บาท จากกทม
 • :ผู้ประกาศ
 • บอม
 • :ที่อยู่
 • 98/22ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน นครปฐม
 • :จังหวัด
 • นครปฐม
 • :เบอร์โทรศัพท์
 • 0890404783
 • :ความต้องการ
 • ต้องการขาย
 • :สภาพสินค้า
 • ใหม่
 • :ราคา
 • 18.00 บาท
 • :เว็บไซต์
 • คลิกเพื่อเข้าดูเว็บไซต์
 • :ลงประกาศวันที่
 • 19 มิ.ย. 2560 16:24 น.
 • :อัพเดทล่าสุด
 • -
http://tourmexico.biz

ทัวร์อเมริกา เม็กซิโก 12วัน 9คืน 18,900 บาท จากกทม

การเดินทาง สายการบินไชน่าแอร์
ระยะเวลา : 12 วัน
ราคา : 18,900 บาท


เปิดรับกรุ๊ปจอยปี 2559  
เดือนพฤศจิกายน 4-15 พ.ย. , 12-23 วันลอยกระทง ,18-29 พ.ย. ,25-1 5ม.ค.
เดือนธันวาคม 3-14 วันพ่อ ,10-21 วันรัฐธรรมนูญ ,16-27ธ.ค.,23-3 ม.ค., 29-9ม.ค. ,30-10ม.ค.60( ปีใหม่) , 31-11ม.ค. 60 (ปีใหม่)


วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ไทเป (ไต้หวัน) ลอสแองเจลิส
08.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 แถว S เคาน์เตอร์ สายการบินไชน่าแอร์ ไลน์เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
11.10 น. เหินฟ้า สู่สนามบินลอสเองเจลิสโดยเที่ยวบินที่ CI 834 
15.55 น. ถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
17.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองลอสเองเจลิสโดยเที่ยวบินที่ CI 004 (ระยะเวลาบิน 13 ชม.) 
***บินผ่านข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล *** เวลาช้ากว่าประเทศไทย 15 ชม.(รวมเวลาบิน 17 ชม )
14.50 น. ถึง เมืองลอสเองเจลิส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อที่1)
เข้าพัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Airport หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ลอสเองเจลิส แคนคูน (เม็กซิโก )
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม(มื้อที่2)
........... นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินครลอสแองเจลิส (LAX)เพื่อนำทุกท่านเดินทางสู่เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ(มื้อที่3)
พักที่ Krystal Canun The Westin Resort หรือเทียบเท่า

วันที่สาม แคนคูน สกาเร็ต แม่น้ำใต้ดิน (เตรียมชุดว่ายน้ำ) แคนคูน
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม(มื้อที่4)
เดินทางสู่เมืองสกาเร็ต (XCARET) ชมโชว์ PAPANTLAของชนเผ่าอินเดียแดง เผ่าเล็กๆในแม็กซิโก ชมสวนนิเวศวิทยาโบราณคดี (ARCHEO-ECOLOGICAL PARK)ให้ท่านได้ เพลิดเพลินกับกิจกรรม หลากหลายภายในสกาเร็ตชมสนาม BALL GAME กีฬาที่เล่นในพิธีกรรมของมายันชมพิพิธภัณฑ์สัตว์ น้ำ (CORAL REEF AQUARIUM)ชมเสือจากัวร์ เสือพูม่า (JAGUARS AND PUMAS)
กลางวันรับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร(มื้อที่5)
บ่าย นำท่านเที่ยวชม แม่น้ำใต้ดิน (UNDERGROUND RIVERS) จากนั้นนำท่าน ชมการแสดงของชนเผ่ามา ยัน (MAYAN SHOW)และชมการแสดงขี่ม้าแบบเม็กซิกัน ที่เรียกเป็นภาษาพื้นเมืองว่า (CHARRERIA)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อที่6)
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Krystal Canun The Westin Resort หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ แคนคูน ตูลัม ชิเชน อิทชา เมริดา
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม(มื้อที่7)
นำท่านเดินสู่ เมืองโบราณตูลัม (Tulum Archeological Site) นำท่านเข้าชมเมืองโบราณตูลัมแห่ง อาณาจักรมายา (Tulum Ruins of Mayan City) จากนั้นนำท่านเข้าชมเมืองโบราณตูลัมแห่งอาณาจักร มายา (Tulum Ruins of Mayan City)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่8)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “เมืองชิเชน อิทซา (Chichen Itza) เข้าชมเมืองโบราณชิเชน-อิทซา (Chichen- Itza Archaeological Site)นำท่านเข้าชม “ชิเชน อิทซา” จากนั้นนำท่านชมวิหารชัค มุล (รูปปั้นซึ่งเป็น ศิลปะแบบมายา)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อที่9)
เข้าพักนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Del Gobernador Merida Hyatt Holiday Inn หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า อูซมาล คาบาห์ เมรีดา
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม(มื้อที่10)
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอูซมาล (UXMAL) เมืองโบราณคดีที่สำคัญที่สุดของยุคก่อนฮิสปานิคในทวีป อเมริกาชมพีระมิดแห่งเวทมนต์ (MAGICIAN’S PYRAMID)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น(มื้อที่11)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณคาบาห์ (Kabah)เมืองโบราณอีกแห่งของชาวมายาชมจัตุรัสโซคาโล่ (ZOCALO or PLAZA MAYOR) หนึ่งในจัตุรัสกลาง เมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมเท็มโปล มายอร์ (TEMPLO MAYOR)เป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิที่ชาวแอสเท็กซ์นำท่านเดินทางสู่เมืองเมรีดา (Merida)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อที่12)
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Del Gobernador Merida Hyatt Holiday Inn หรือเทียบเท่า

วันที่หก เมริดา เม็กซิโก ซิตี้ อคาปุลโก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่13)
....... น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
....... น. นำท่านเดินทางสู่ เม็กซิโก ซิตี้ โดยสายการบิน ....... เที่ยวบินที่ .......
........ น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเม็กซิโก ซิตี้ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
........ น. นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอคาปุลโก โดยสายการบิน ....... เที่ยวบินที่ .......
........ น. เดินทางถึง เมืองอคาปุลโก (ACAPULCO)
....... น. นำท่าน ล่องเรือเพื่อชมความงดงามของอ่าวอคาปุลโก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อที่14) พิเศษ ชมการกระโดดหน้าผาที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ ซึ่งถือเป็น กิจกรรมสุดยอดที่ท่านจะพลาดไม่ได้ หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เข้าพัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก El Cano Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด อคาปุลโก – แทกซ์โก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่14)
นำท่านชม วิหารประจำเมืองอคาปุลโก (ACAPULCO CATHEDRAL)เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและมี ชื่อเสียงที่สุดของเมืองอคาปุลโก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่15)
บ่าย เดินทางสู่ เมืองแทกซ์โก (TAXCO)นำท่านชมเมืองแท็กซ์โก เมืองที่ตั้งอยู่บนระดับความสูงที่ 1,800 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลจากนั้นชมโบสถ์ซานตา พริสกา (CATHEDRAL DE SANTA PRISCA)นำ ท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสบอร์ดา (PLAZA BORDA)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อที่16)
เข้าพัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Monte Taxco Krystal Grand Reforma หรือเทียบเท่า

วันที่แปด แทกซ์โก กูเอร์นาบากา ล่องเรือกอนโดล่า เม็กซิโก ซิตี้
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม(มื้อที่17)
นำท่านเดินทางสู่ โซชิมิลโก (XICHIMILCO) เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น เวนิสแห่งเม็กซิโก ระหว่างทางแวะชมเมือง กูเอร์นาบากา (CUERNAVANA)ศูนย์กลางด้านเกษตรกรรม แวะชมโบสถ์ใจกลางเมือง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่17)
บ่าย นำท่านล่องเรือกอนโดล่าแบบเม็กซิกันในลำคลองโซชิมิลโก
จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์มานุษยาวิทยาและประวัติศาสตร์แห่งชาติ(NATIONAL ANTHROPOLOGY AND HISTORY MUSEUM)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อที่18)
นำท่านเข้าพักที่ Melia Mexico Krystal Grand Feforma หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า เม็กซิโก ซิติ้ เทโอทิฮัวคาน ชมการแสดงพื้นเมืองเม็กซิกัน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม(มื้อที่19)
นำท่านชม เทมโปล มายอร์ (TEMPLO MAYOR หรือ MAJOR TEMPLE)และชมโบสถ์เกาดาลูเป้ (BASILICA DE GUADALUPE)จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเทโอทิฮัวคาน (TEOTIHUACAN) 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่20)
บ่าย นำท่านชม พีระมิดแห่งพระอาทิตย์ (PYRAMID OF THE SUN)ชมพีระมิดแห่งดวงจันทร์ (PYRAMID OF THE MOON)ชมวิธีการทำเหล้าเตกิล่า (TEQUILA)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อที่21)
เข้าพักนำท่านเข้าพักที่Melia Mexico Krystal Grand Feforma หรือเทียบเท่า

วันที่สิบ เม็กซิโก ซิติ้ ลอสแองเจลิส ช้อปปิ้ง Outlet
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม(มื้อที่22)
........ น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
........ น. ออกเดินทางถึงสนามบินนครลอสแองเจลิส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
กลางวัน บริการรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่23)
บ่าย นำท่านสู่ OUTLET SHOPPING MALLอิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อที่24) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่สิบเอ็ด บินข้ามผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล
01.05 น. เดินทางจากลอสแองเจลีส สู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CI 007

วันที่สอง ไทเป กรุงเทพฯ
06.00 น. ถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)เที่ยวบิน
07.20 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ CI 833
10.00 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ ท่านละ 19,500 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน 
-ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน 
-ค่าอาหารตามรายการระบุ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
-ค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
-ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
-ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
-ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุใน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ 
-ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
-ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้

 

ติดต่อสอบถามและจองทัวร์กับสไมล์ไทย
โทร 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 
แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

วิธีการจองทัวร์
กรุ๊ป มัดจำ 70 % / ท่าน ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)

คำค้นหาประกาศ:
แพคเกจทัวร์
โปรโมทที่อื่น:

ประกาศในหมวดหมู่เดียวกัน (ลงประกาศฟรี ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท) 10 รายการล่าสุด